ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους Χρήσης αυτούς προσεκτικά. Αποτελούν συμφωνία νομικής δέσμευσης ανάμεσα σε εμάς και εσάς. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους Όρους Χρήσης, παρακαλούμε να μην εισέρχεστε και να μην χρησιμοποιείτε τον Ιστοχώρο μας και να μην πραγματοποιείτε καμία παραγγελία από εμάς μέσω του Ιστοχώρου μας ή μέσω τηλεφώνου.

Καθορισμένοι όροι:

 

"Διαχειριστής"

εννοείται η Tempur Sealy International Limited, εταιρεία καταχωρημένη στην Αγγλία και Ουαλία, της οποίας ο αριθμός μητρώου είναι 04698814 και ο Α.Φ.Μ. είναι GB 835 5999 70 και της οποίας το καταχωρημένο γραφείο της είναι στο Caxton Point, Printing House Lane, Hayes, Middlesex UB3 1AP, θυγατρική της Tempur Sealy International, Inc.

Τοπικό περιεχόμενο του Ιστοχώρου τελεί υπό διαχείριση και ανανέωση από τους αντίστοιχους κατόχους αδείας του Ομίλου Tempur Sealy (τα στοιχεία τους διαθέσιμα κατόπιν αιτήματος).

 

“Ιστοχώρος”

εννοείται ο www.tempur.com ή/και οποιοσδήποτε διάδοχος Ιστοχώρος.

 

“μας, εμάς”, “δικό μας”, “εμείς”

αναφέρεται στον Διαχειριστή.

 

"περιεχόμενο"

έχει την έννοια που δίνεται στην ενότητα 2.1 κατωτέρω.
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ1.1 Αυτοί οι όροι χρήσης ισχύουν για την πρόσβαση και χρήση που θα κάνετε στον Ιστοχώρο. Κάνοντας ένα από τα παρακάτω: πατώντας το κουμπί "ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ" στον Ιστοχώρο για να αποδεχτείτε αυτούς τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική μας περί Απορρήτου (εάν υπάρχει), με πρόσβαση και χρήση του Ιστοχώρου, ή/και με επιβεβαίωση, μέσω e-mail, επιστολής ή τηλεφώνου, ότι αποδέχεστε αυτούς τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική μας περί Απορρήτου, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική μας περί Απορρήτου και συμβάλλεστε με το Διαχειριστή. Εάν δεν αποδέχεστε αυτούς τους Όρους Χρήσης ή/και την Πολιτική μας περί Απορρήτου, δεν θα πρέπει να πατήσετε το "I ACCEPT" (ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ) ή να επιχειρήσετε πρόσβαση ή χρήση του Ιστοχώρου ή να πραγματοποιήσετε παραγγελία από εμάς μέσω της ιστοσελίδας ή μέσω τηλεφώνου. 1.2 Μπορούμε να τροποποιήσουμε αυτούς τους Όρους Χρήσης ή/και την Πολιτική μας περί Απορρήτου ανά πάσα στιγμή, στην οποία περίπτωση θα δημοσιεύσουμε την τροποποιημένη έκδοση στον Ιστοχώρο και θα τεθεί σε ισχύ από τη δημοσίευση αυτή. Θα πρέπει να ελέγχετε την ιστοσελίδα ανά διαστήματα για να επανεξετάζετε τους ισχύοντες Όρους Χρήσης ή/και την Πολιτική περί Απορρήτου. 1.3 Για τους σκοπούς των παρόντων Όρων Χρήσης, όλες οι αναφορές στους: «Όρους Χρήσης» σημαίνει τους παρόντες όρους χρήσης, όπως τροποποιήθηκαν ανά διαστήματα, σύμφωνα με τη ρήτρα 1.2 πιο πάνω και οποιεσδήποτε πολιτικές, κατευθυντήριες γραμμές, κανόνες ή/και άλλους όρους που μπορούμε, ανά διαστήματα, να δημοσιεύουμε στον Ιστοχώρο ή να σας γνωστοποιούμε με άλλο τρόπο.

1.4 Σε περίπτωση αντιπαράθεσης μεταξύ των παρόντων Όρων Χρήσης και της Πολιτικής περί Απορρήτου ή οποιωνδήποτε άλλων πολιτικών, κατευθυντήριων οδηγιών, κανόνων ή/και άλλων όρων χρήσης, οι παρόντες Όροι Χρήσης θα υπερισχύουν στο βαθμό αυτής της αντιπαράθεσης. 1. ΑΔΕΙΑ

2.1 Με την προϋπόθεση ότι συμμορφώνεστε πλήρως με τους παρόντες Όρους Χρήσης, εμείς ή/και οι δικαιοπάροχοί μας σας χορηγούμε το δικαίωμα πρόσβασης και θέασης του περιεχόμενου και των πληροφοριών που παρέχονται ή διατίθενται στον ή μέσω του Ιστοχώρου, περιλαμβάνοντας, χωρίς περιορισμό, κείμενα, εικόνες και βίντεο (το "Περιεχόμενο"), για προσωπική σας και μη εμπορική χρήση και μόνο, εκτός αν έχει άλλως συμφωνηθεί εγγράφως ανάμεσα σε εσάς και εμάς.

2.2 Απαγορεύεται, χωρίς προηγούμενη ρητή έγγραφη άδεια από εμάς, η εκτύπωση, λήψη, αντιγραφή, αναπαραγωγή, υπο-αδειοδότηση, αναδημοσίευση, διανομή, μετάδοση, δημόσια εκτέλεση, εμφάνιση ή διάθεση, τροποποίηση, προσαρμογή, παρέμβαση, δημιουργία παράγωγων έργων ή πλαστών, με οποιοδήποτε μέσο ή με οποιοδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε Περιεχομένου, ή να πράξετε οτιδήποτε άλλο με το εν λόγω Περιεχόμενο το οποίο δεν είναι ρητώς επιτρεπόμενο από τους παρόντες Όρους Χρήσης. Με την επιφύλαξη της γενικότητας των πιο πάνω, θα πρέπει να κατεβάσετε (download) ή/και να εκτυπώσετε και να διατηρήσετε ένα τρέχον αντίγραφο αυτών των Όρων Χρήσης στο αρχείο σας.

2.3 Το σύνολο της πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας στο Περιεχόμενο ανήκουν σε εμάς ή τους δικαιοπαρόχους μας. Συμφωνείτε και αναγνωρίζετε: ότι δεν θα αποκτήσετε κανένα δικαίωμα κυριότητας επί του Περιεχομένου και ότι η τροποποίηση οποιουδήποτε περιεχομένου ή χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου για οποιονδήποτε σκοπό που δεν επιτρέπεται ρητώς από τους παρόντες Όρους Χρήσης ενδέχεται να παραβιάζει πνευματικά και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα δικά μας και άλλων.

2.4 Δικαιώματα τα οποία δεν χορηγούνται ρητά σε αυτούς τους Όρους Χρήσης, επιφυλάσσονται.

2.5 Δεν δεχόμαστε και δεν εξετάζουμε δημιουργικά υλικά, ιδέες ή προτάσεις εκτός από αυτές που έχουμε ζητήσει ρητά. Αυτό γίνεται για να αποφευχθούν τυχόν παρεξηγήσεις, σε περίπτωση που οι ιδέες σας είναι παρόμοιες με αυτές που έχουμε αναπτύξει ανεξάρτητα. Αν μεταδίδετε σε εμάς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλο τρόπο, οποιαδήποτε επικοινωνία ή υλικό, θα θεωρείται ότι χορηγήσατε σε εμάς και τους συνεργάτες μας, αέναη, παγκόσμια, άνευ δικαιωμάτων εκμετάλλευσης, αμετάκλητη άδεια προς χρησιμοποίηση τέτοιων μηνυμάτων ή υλικού με οποιονδήποτε τρόπο εμείς κρίνουμε κατάλληλο, συμπεριλαμβανομένης της παροχής υπο-αδειών σε τρίτους. Συμφωνείτε ότι εμείς και οι συνεργάτες μας έχουμε το ελεύθερο να χρησιμοποιήσουμε οποιεσδήποτε ιδέες, έννοιες, τεχνογνωσία ή τεχνικές περιέχονται σε οποιαδήποτε επικοινωνία ή υλικό που μας στέλνετε για οποιοδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβάνοντας, αλλά χωρίς να περιορίζονται σε αυτά, την ανάπτυξη, την κατασκευή και την εμπορία των προϊόντων που χρησιμοποιούν τέτοιες πληροφορίες.1. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ3.1 Παρά το ότι προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε ότι ο Ιστοχώρος θα είναι κανονικά διαθέσιμος 24 ώρες την ημέρα, η πρόσβαση στον Ιστοχώρο μπορεί να ανασταλεί προσωρινά και χωρίς ειδοποίηση για οποιοδήποτε λόγο κατά την κρίση μας, συμπεριλαμβάνοντας, χωρίς περιορισμό, την περίπτωση βλάβης του συστήματος, συντήρησης ή επισκευής ή για λόγους πέρα από τον έλεγχό μας. Εμείς δεν φέρουμε καμία ευθύνη προς εσάς ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος, αν για οποιοδήποτε λόγο ο Ιστοχώρος δεν είναι διαθέσιμος ανά πάσα στιγμή ή για οποιαδήποτε περίοδο.

3.2 Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε ή να ανακαλούμε, προσωρινά ή μόνιμα τον Ιστοχώρο (ή οποιοδήποτε μέρος αυτού) με ή χωρίς προειδοποίηση και δεν φέρουμε καμία ευθύνη προς εσάς ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος για οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση ή ανάκληση.1. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 4.1 Συμφωνείτε ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε τον Ιστοχώρο για τη δημοσίευση ή τη μετάδοση οποιουδήποτε υλικού οποιουδήποτε είδους το οποίο θα είναι: παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, θίγει τα δικά μας ή/και οποιουδήποτε τρίτου δικαιώματα, ή/και φυλετικώς, εθνικώς ή με άλλο τρόπο απαράδεκτο. 4.2 Συμφωνείτε ότι δεν θα:

4.2.1 Ανεβάσετε ή θα επιχειρήσετε να ανεβάσετε στον Ιστοχώρο ή να μας μεταδώσετε με άλλους τρόπους αρχεία που περιέχουν ιούς, "Δούρειους Ίππους", σκουλήκια (worms), cancelbots (προγράμματα εξουδετέρωσης), κατεστραμμένα αρχεία, και άλλα τέτοια παρόμοια καταστροφικά στοιχεία, ή διαφορετικά με οποιοδήποτε τρόπο να βλάψετε, απενεργοποιήσετε ή ζημιώσετε τη λειτουργία του Ιστοχώρου ή την επιχείρησή μας ή να προσπαθήσετε να το πράξετε, 

 ή

4.2.2 Δεν θα αποκτήσετε ή θα προσπαθήσετε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, με οποιοδήποτε μέσο, συμπεριλαμβάνοντας την πειρατεία, την πλαστογράφηση ή την επιδίωξη της παράκαμψης ή ματαίωσης των όποιων τειχών προστασίας ή άλλων τεχνολογικών ή διαφορετικών τύπων προστασίας ή μέτρων ασφαλείας, στον Ιστοχώρο, τα δίκτυα που συνδέονται με τον Ιστοχώρο ή οποιοδήποτε περιεχόμενο.

4.3 Θα συνεργαστούμε πλήρως με οποιεσδήποτε αρχές επιβολής του νόμου ή δικαστική εντολή που θα μας ζητά ή θα μας κατευθύνει να αποκαλύψουμε την ταυτότητα ή να εντοπίσουμε οποιονδήποτε ύποπτο για αδίκημα σε σχέση με τη χρήση του Ιστοχώρου. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ

Είστε υπεύθυνοι για την ακρίβεια και την πληρότητα των προσωπικών πληροφοριών που μας δίνετε και εγγυάστε ότι οι πληροφορίες αυτές είναι ακριβείς και πλήρεις από όλες τις απόψεις. Συμφωνείτε να μας ενημερώνετε για οποιαδήποτε αλλαγή σε αυτές τις πληροφορίες, στις οποίες θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση για να τις ενημερώνετε χρησιμοποιώντας το λογαριασμό σας. 1. Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΑΣ6.1 Για πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες του Ιστοχώρου ή/και (κατά περίπτωση) για να δώσετε την παραγγελία σας, μπορεί να σας ζητηθεί να εγγραφείτε στον Ιστοχώρο μας και να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό. Για να το κάνετε αυτό, θα πρέπει: να δημιουργήσετε έναν κωδικό πρόσβασης, να μας δώσετε ορισμένες προσωπικές πληροφορίες όπως το όνομα και το e-mail σας και οποιεσδήποτε άλλες λεπτομέρειες (για παράδειγμα, τον ταχυδρομικό κωδικό σας), που μπορεί να απαιτήσουμε ως μέρος της διαδικασίας εγγραφής, και να συμφωνήσετε στην επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών από μέρους μας, σύμφωνα με την Πολιτική μας περί Απορρήτου . Όπως προαναφέρθηκε, αν δεν συμφωνείτε με τους όρους χρήσης της Πολιτικής μας περί Απορρήτου δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον Ιστοχώρο ή να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό με εμάς.

6.2 Είστε υπεύθυνοι για την ασφάλεια και τη μυστικότητα του κωδικού πρόσβασης και των άλλων πληροφοριών σύνδεσης στο λογαριασμό σας. Αποδέχεστε την ευθύνη για όλες τις δραστηριότητες που συμβαίνουν στο λογαριασμό σας. Εάν έχετε οποιοδήποτε λόγο να υποψιάζεστε ότι ο κωδικός πρόσβασής σας έχει γίνει γνωστός σε κάποιον άλλο ή/και ότι ο λογαριασμός σας έχει ή είναι πιθανό να χρησιμοποιηθεί χωρίς την άδειά σας, θα πρέπει να επικοινωνήσετε άμεσα μαζί μας. Εμείς δεν ευθυνόμαστε για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκύπτει από την αδυναμία σας να προστατεύσετε τον κωδικό πρόσβασης ή/και άλλες πληροφορίες σύνδεσης στο λογαριασμό σας.1. ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΙΣΤΟΧΩΡΟΥΣΟι σύνδεσμοι προς ιστοχώρους τρίτων στον Ιστοχώρο παρέχονται μόνο για τη διευκόλυνσή σας. Εάν χρησιμοποιείτε αυτούς τους συνδέσμους, αποχωρείτε από τον Ιστοχώρο. Δεν έχουμε αξιολογήσει, δεν ελέγχουμε και δεν είμαστε υπεύθυνοι για αυτούς τους ιστοχώρους ή το περιεχόμενο ή τη διαθεσιμότητά τους. Δεν παρέχουμε έγκριση και δεν κάνουμε οποιαδήποτε αντιπροσώπευση σχετικά με αυτούς τους ιστοχώρους, κάθε υλικό αυτών των ιστοχώρων, ή οποιαδήποτε αποτελέσματα που μπορούν να προκύψουν από τη χρήση αυτών των ιστοχώρων. Αν αποφασίσετε να έχετε πρόσβαση σε οποιουσδήποτε ιστοχώρους τρίτων που συνδέονται με τον Ιστοχώρο, θα το πράξετε αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. Αυτοί οι ιστοχώροι μπορεί να έχουν τους δικούς τους όρους χρήσης και Πολιτικές περί Απορρήτου που θα πρέπει να εξετάσετε πριν από τη χρήση αυτών των ιστοχώρων.1. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ8.1 Παρά το ότι προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες σχετικά με τον Ιστοχώρο θα είναι ακριβείς, πλήρεις και ενημερωμένες, δεν εγγυούμαστε ότι αυτό συμβαίνει ή θα συμβαίνει. Θα μπορούμε, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, να κάνουμε αλλαγές στον Ιστοχώρο ή/και στα προϊόντα ή/και τις τιμές τους όπως περιγράφονται και είναι διαθέσιμα στον Ιστοχώρο.8.2 Οι απεικονίσεις, φωτογραφίες, τα βάρη, οι διαστάσεις και οι περιγραφές στον Ιστοχώρο προορίζονται ως γενικός οδηγός για τα προϊόντα μας. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι δεν υποσχόμαστε ότι τα προϊόντα μας θα είναι ακριβώς σύμφωνα με τις εν λόγω οδηγίες και χωρίς καθόλου μεταβολές. Παρά το ότι προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε ότι η καθοδήγηση που παρέχουμε θα είναι χρήσιμη και ακριβής, υπάρχουν πολλοί παράγοντες, όπως οι μικρές αλλαγές στο απόθεμα, η συνεχής ανάπτυξη του προϊόντος και ακόμη και η τεχνολογία του δικού σας υπολογιστή ή κάποιας άλλης οθόνης που σημαίνει ότι τα πραγματικά προϊόντα ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς από τις εικόνες, φωτογραφίες, τα βάρη, τις διαστάσεις ή/και τις περιγραφές στον Ιστοχώρο. 1. ΤΙΜΕΣ9.1 Όλες οι τιμές των προϊόντων στον Ιστοχώρο περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Στις σελίδες των προϊόντων του Ιστοχώρου, οι τιμές των προϊόντων δεν περιέχουν τυχόν έξοδα αποστολής. Τα προϊόντα και οι τιμές που αναγράφονται στον Ιστοχώρο είναι μόνο για πληροφόρηση και δεν αποτελούν δεσμευτική προσφορά από την πλευρά της Εταιρείας. Η Εταιρεία παραμένει ελεύθερη να αποδεχθεί (ή να μην αποδεχθεί) μια προσφορά από έναν πελάτη που επιθυμεί να αγοράσει οποιοδήποτε από τα προϊόντα που διαφημίζονται. Σημειώστε ότι ο Ιστοχώρος δεν δέχεται αυτή τη στιγμή παραγγελίες (δεν λειτουργεί ως ηλεκτρονικό κατάστημα), αλλά πρόκειται για ενημερωτικό μόνο Ιστοχώρο.
1. ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ10.1 Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε τα προϊόντα μόνο με την κανονική και σωστή χρήση τους και όχι να τα αλλάζετε ή να τα τροποποιείτε ή να παρεμβαίνετε σε αυτά.

10.2 Συμφωνείτε να ακολουθείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή που παρέχονται με τα προϊόντα και να μην χρησιμοποιείτε τα προϊόντα με απρόσεκτο ή αμελή τρόπο.1. ΕΥΘΥΝΗ 11.1 Τίποτα σε αυτούς τους Όρους Χρήσης δεν αποκλείει ή περιορίζει την ευθύνη μας για:

11.1.1 Θάνατο ή σωματική βλάβη που προκλήθηκε από αμέλεια.

11.1.2 Απάτη, ή11.1.3 Οποιαδήποτε παράβαση οποιωνδήποτε όρων που υπονοείται από τα σημεία 12 και 14 του Νόμου περί Πώλησης Αγαθών 1979 ή τα σημεία 2 και 4 του Νόμου περί Προμήθειας Αγαθών και Υπηρεσιών 1982, τυχόν ελαττωματικά προϊόντα στο πλαίσιο του Νόμου περί Προστασίας των Καταναλωτών 1987 ή/και οποιαδήποτε άλλη εκ του νόμου ή άλλη ευθύνη που δεν μπορεί να αποκλειστεί βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. 

11.2 Στο μέγιστο επιτρεπόμενο βαθμό από το νόμο:

112.1 Ο Ιστοχώρος και το περιεχόμενό του παρέχονται "ως έχουν" χωρίς καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους.

11.2.2 Τα προϊόντα θα είναι ικανοποιητικής ποιότητας και κατάλληλα για το σκοπό για τον οποίο έχουν διατεθεί (δηλαδή μη-εμπορική, οικιακή χρήση, εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά ανάμεσα σε εσάς και εμάς), και11.2.3 Αποκλείουμε όλες τις άλλες ρητές και συνεπαγόμενες αντιπροσωπεύσεις, εγγυήσεις, προϋποθέσεις και άλλους όρους που σχετίζονται με τον Ιστοχώρο, το περιεχόμενο και τα προϊόντα.

11.3 Η συνολική ευθύνη, είτε σε συμβόλαιο, είτε σε αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας) είτε για παράβαση εκ του νόμου υποχρέωσης ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο από εμάς, τις εταιρείες του ομίλου μας και τα στελέχη, τους διευθυντές, τους υπαλλήλους, τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους μας ή οποιουσδήποτε από αυτούς, για κάθε είδους απώλεια ή ζημιά που μπορεί να προκύψει σε εσάς ή σε τρίτους σε σχέση με τους παρόντες Όρους Χρήσης περιορίζεται κατ' ανώτατο στο:

11.3.1 Ποσό που καταβλήθηκε από εσάς για το προϊόν (στο κατάστημα, ή κατά περίπτωση σε απευθείας σύνδεση), ή/και11.3.2 £10. 

11.4 Εμείς, οι εταιρείες του ομίλου μας και τα στελέχη, οι διευθυντές, οι υπάλληλοι, οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί μας ή οποιοιδήποτε από αυτούς δεν θα είναι υπεύθυνοι, είτε σε συμβόλαιο, είτε σε αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας) είτε για παράβαση εκ του νόμου υποχρέωσης ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο σε σχέση με αυτούς τους Όρους Χρήσης για:

11.4.1 Οποιαδήποτε έμμεση, ποινική ή αποθετική ζημία ή απώλεια.

11.4.2 Οποιαδήποτε ζημία που προκύπτει από ή σε σχέση με την απώλεια εισοδήματος, κερδών, υπεραξίας, δεδομένα, συμβάσεις, χρήση χρημάτων ή διακοπή εργασιών.

11.4.3 Οποιαδήποτε ζημία που προκύπτει από τη χρήση του Ιστοχώρου, συμπεριλαμβάνοντας, χωρίς περιορισμό, σε σχέση με τη χρήση, την αδυναμία χρήσης ή τα αποτελέσματα χρήσης του Ιστοχώρου, οποιουσδήποτε ιστοχώρους που συνδέονται με τον Ιστοχώρο ή το υλικό αυτών των ιστοχώρων, συμπεριλαμβάνοντας αλλά χωρίς περιορισμό την απώλεια ή ζημιά που οφείλεται σε ιούς που μπορεί να μολύνουν τον υπολογιστή σας, τον εξοπλισμό, το λογισμικό, τα δεδομένα ή άλλη ιδιοκτησία εξαιτίας της πρόσβασής σας σε αυτόν, της χρήσης του, ή της περιήγησης στον Ιστοχώρο ή της λήψης οποιουδήποτε υλικού από τον Ιστοχώρο ή οποιουσδήποτε ιστοχώρους που συνδέονται με τον Ιστοχώρο.

11.4.4 Οποιαδήποτε ζημία προκύψει από την αδυναμία να χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα με κανονικό και κατάλληλο τρόπο ή μέσω αλλοίωσης ή τροποποίησης των προϊόντων, η μη τήρησης των δικών μας οδηγιών ή/και του κατασκευαστή ή μέσω χρήσης των προϊόντων με απρόσεκτο ή αμελή τρόπο, ή/και11.4.5 Οποιαδήποτε μη εκπλήρωση οποιασδήποτε υποχρέωσης που οφείλεται σε εσάς σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης, που θα οφείλεται σε κάθε περίπτωση ή περίσταση πέραν του εύλογου ελέγχου μας, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, εργασιακών διαφορών, τεχνικών δυσκολιών, δυσλειτουργίας ή καθυστερήσεων σε δίκτυα επικοινωνιών, πράξεων τρομοκρατίας ή διακοπής του ρεύματος. 

 1. ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ 12.1 Εάν οποιοδήποτε μέρος αυτών των Όρων Χρήσης είναι ανεφάρμοστο (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε διάταξης στην οποία έχουμε αποκλείσει την ευθύνη μας προς εσάς), η εκτελεστότητα οποιουδήποτε άλλου μέρους των παρόντων Όρων Χρήσης δεν θα επηρεαστεί.

12.2 Εάν παραβιάσετε αυτούς τους Όρους Χρήσης και δεν προβούμε σε μέτρα εναντίον σας, θα εξακολουθούμε να έχουμε το δικαίωμα να επιβάλουμε τα δικαιώματά μας εναντίον σας σε σχέση με την εν λόγω παράβαση και να χρησιμοποιήσουμε τα δικαιώματα και τα ένδικα μέσα μας σε οποιαδήποτε άλλη κατάσταση όπου θα παραβείτε τους Όρους Χρήσης. 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝΕκτός από τους συνεργάτες, τους διευθυντές, τους υπαλλήλους ή τους αντιπροσώπους μας, πρόσωπο το οποίο δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος σε αυτούς τους Όρους Χρήσης δεν έχει κανένα νομικό ή άλλο δικαίωμα για την επιβολή τους, στο βαθμό που ένα τέτοιο δικαίωμα μπορεί να αποκλειστεί νόμιμα. 


1. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΙΣΧΥΟΣ14.1 Η Ρήτρα 22 και οι Ρήτρες 1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16 και 17 θα συνεχίσουν να ισχύουν και μετά την καταγγελία κάποιας συμφωνίας υπό τους παρόντες Όρους Χρήσης για οποιονδήποτε λόγο.1. ΕΚΧΩΡΗΣΗΔιατηρούμε το δικαίωμα να εκχωρήσουμε ή να αναθέσουμε υπεργολαβικά οποιοδήποτε ή όλα από τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας που απορρέουν από τους παρόντες Όρους Χρήσης. Αυτοί οι Όροι Χρήσης είναι προσωπικοί για εσάς και συμβάλλεστε με αυτούς για το δικό σας όφελος και όχι προς όφελος οποιουδήποτε τρίτου μέρους. 1. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΟι παρόντες Όροι Χρήσης θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με το Αγγλικό δίκαιο και τυχόν διαφορές που προκύπτουν σε σχέση με τους παρόντες Όρους Χρήσης θα υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Αγγλικών δικαστηρίων.1. ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ17.1 Οι παρόντες Όροι Χρήσης, μαζί με την Πολιτική περί Απορρήτου, καθορίζουν το σύνολο της συμφωνίας σχετικά με τη χρήση του Ιστοχώρου από εσάς, με χρήση του Ιστοχώρου ή μέσω τηλεφώνου, οποιουδήποτε προϊόντος δικού μας και αντικαθιστούν οποιαδήποτε και όλες τις προηγούμενες συμφωνίες ανάμεσα σε εσάς και εμάς σε σχέση με τη χρήση του Ιστοχώρου από μέρους σας ή/και με την παραγγελία από εσάς του εν λόγω προϊόντος.

17.2 Τίποτα από αυτά που θα λεχθούν από οποιοδήποτε πρόσωπο πωλήσεων για λογαριασμό μας, δεν θα πρέπει να κατανοηθούν ως παραλλαγή αυτών των Όρων Χρήσης ή/και της Πολιτικής Απορρήτου ή ως εξουσιοδοτημένη περιγραφή σχετικά με τη φύση ή την ποιότητα των προϊόντων που προσφέρονται προς πώληση από εμάς. Εκτός απάτης ή δόλιας παραπλάνησης, δεν θα φέρουμε ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε τέτοια έκφραση.

Δοκιμάστε όλα τα προϊόντα TEMPUR® σ’ ένα κατάστημα!